OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝLEP PLAKÁTŮ

1. Úvodní ustanovení

 1. Dodavatelem je podle těchto obchodních podmínek plakátování společnost JAPAPROGRES s.r.o. se sídlem Trojická 437/20, Praha 2, 128 00, bankovní spojení 51-1086970247/0100.
 2. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo smlouvy objedná u dodavatele plakátovací kampaň. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČO, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně, lokality, podpis a případně razítko a DIČ.
 3. Plakátovací plochy jsou podle těchto obchodních podmínek válce, desky nebo jinak tvarovaná zařízení, na která se lepí plakáty maximální velikosti normalizovaného formátu CLV. Plakáty se na plochy lepí tam, kde je volné místo.
 4. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, kontaktních údajích a těchto i případných dalších podmínkách jsou umístěny na internetových stránkách www.japaprogres.cz.

2. Plakátovací kampaně

 1. Objednávky kampaní přijímá dodavatel elektronicky nebo v sídle společnosti.
 2. Standardní výlepový den v Praze je pondělí. V ostatních městech dle objednávky jsou výlepové dny sděleny na vyžádání. Vzhledem k možnosti nepříznivého vlivu počasí nebo většímu množství lepených plakátů si dodavatel vyhrazuje právo tolerance tří dnů pro realizaci výlepu.
 3. Minimální délka plakátovací kampaně je stanovena na jeden kalendářní pracovní týden (tj. 7 dní). Objednávky pro delší kampaně jsou nastavovány po týdnech, tj. 14, 21, 28 dní.
 4. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si dodavatel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
 5. Dodavatel může vylepit plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní výlep.
 6. Uzávěrka příjmu objednávek a plakátů pro výlep ve standardní výlepový den v Praze je stanovena na jeden pracovní den před standardním výlepovým dnem, ve kterém má kampaň začít. U všech ostatních měst je to pět pracovních dní před standartním výlepovým dnem.
 7. Plakáty zakázek, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky, budou vylepeny v následující výlepový den.

3. Ceny, platební a sankční podmínky

 1. Dodavatel přijímá úhradu ceny kampaně předem v hotovosti, vkladem na účet, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Výjimku mají subjekty s písemně sjednaným fakturačním stykem a dohodnutým počtem dní splatnosti faktur. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené dohodou nebo písemnou smlouvou mezi objednatelem a dodavatelem.
 2. Výlep plakátů a pronájem ploch je zahájen po provedení úhrady. Po sjednání zakázky obdržíte emailem fakturu, kterou hradíte bankovním převodem před zahájením realizace zakázky. Výjimku mají subjekty s písemně sjednaným fakturačním stykem a dohodnutým počtem dní splatnosti faktur.
 3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den začátku kampaně - dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 4. Dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí den přijetí hotovosti dodavatelem nebo připsání ceny na bankovní účet.
 5. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí dodavateli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů, expresní výlep, výlep více plakátů vedle sebe, umístění plakátů na předem vybrané plochy a další nadstandardní služby. Umístění plakátů přímo na vybrané plochy a dodatečné pořízení seznamu vylepených plakátů dodavatel nezajišťuje. Jiné než písemně sjednané nadstandardní požadavky nebudou brány dodavatelem na zřetel.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu kampaně, aby pokryl své náklady spojené s její realizací. Taková cena je minimální. Od 1. 1. 2021 je cena kampaně stanovena ve výši 600 Kč bez DPH.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat objednateli nezbytné náklady související s distribucí (dopravou) plakátů v případě objednávky kampaně ve více městech, tzv. distribuční poplatek.
 9. Cena uvedená v ceníku dodavatele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi dodavatelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
 10. Za zrušení objednávky nebo nedodání plakátů po převzetí objednávky je objednatel zavázán zhotoviteli uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny kampaně.

4. Záruky a reklamace

 1. Dodavatel realizuje zakázky v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími písemnými ujednáními s objednatelem.
 2. Dodavatel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty dodavatel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav - nejméně 10% z celkového množství objednaných plakátů. Opravy plakátů provádí dodavatel bezplatně. Nedodá-li objednatel dodavateli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
 3. Dodavatel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději v nejbližší následující výlepový den od vlastního zjištění a nahlášení objednatelem dodavateli.
 4. Dodavatel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
 5. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně nejpozději tři dny před jejím skončením a pouze písemně (běžně e-mailem) s uvedením přesného popisu a místa závady (ulice, město, specifikace plochy). Doporučuje se zároveň přiložit fotodokumentaci dotčeného místa s plakátovací plochou. Na reklamace uplatňované po tomto termínu objednaného trvání kampaně nebude dodavatelem brán zřetel, nebude-li dodavatel objednatelem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řádně dle sjednaných podmínek.
 6. V případě, že nebude možné využít některé plochy po část nebo po celou dobu objednaného trvání zakázky, zajistí dodavatel náhradní plochy k výlepu pokud možno ve stejné lokalitě.
 7. Objednatel a zhotovitel výslovně potvrzují, že sjednaná služba se považuje za bezvadnou kromě případů, kdy v průběhu sjednané kampaně písemně prokazatelně objednatel prokáže upozornění na zdokumentované nedostatky poskytnuté služby, má objednatel právo na slevu z ceny.

5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence

 1. Dodavatel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vzniku událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy, atd.
 2. Dodavatel zodpovídá za škody, které způsobil on sám či osoba jím pověřená.
 3. Za obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo smluvními ujednáními zhotovitele s třetími osobami, může zhotovitel realizaci kampaně odmítnout bez nároku objednatele na slevu z ceny nebo náhradu škody.
 4. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Dodavatel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
 2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
 3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené zhotovitelem nebo objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami v platném znění.
 4. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021 a řídí se jimi vztahy vzniklé od tohoto data. Všechny předcházející podmínky se tímto ruší.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, název organizace, fakturační adresa, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní kontakt, číslo bankovního účtu.
 2. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 3. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 4. Kromě výše uvedených osobních údajů se dále zpracovávají parametry kampaně a cena za kampaň.
 5. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění závazné objednávky.
 6. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 7. Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 8. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 9. Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 10. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 11. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.